Видео

Видео

 • Лазар Петров

  Началник отдел „Финансови инструменти и оперативни програми“

 • Синергия

  Проект осъществен със средства от „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Менталика

  Проект осъществен със средства от „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 • Камен Славов

  Ръководител звено "Финансови инструменти"

 • Виктория Христова

  Началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“

 • Мецанин финансиране

Страница 1/2