Гаранции по ОПИК

Актуален етап на инструмента: Като част от подготовката на процедурата за избор на партньори за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите“, Фонд на фондовете провежда в периода от 25 март до 20 май 2019 г. пазарни консултации с потенциални финансови посредници и други заинтересовани страни във връзка с индикативните характеристики на инструмента, с цел постигане на оптимална структура, отчитайки настоящите потребности на пазара, целите, заложени от оперативната програма, която го финансира, както и политиките на Фонд на фондовете.

Консултациите се провеждат до 20 май 2019 г. (включително), като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса до 18 часа на 19 май 2019 г. (включително) на следния телефонен номер: +3592 801 40 50 или на електронна поща: CPG_OPIC@FMFIB.BG

Към момента се изготвя документацията по инструмента и предстои стартиране на процедурата по избор на финансови посредници.