Микрокрeдитиранe със сподeлeн риск

„Микрокредитиране със споделен риска“ е инструмент финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първото финансиране по инструмента възлиза на 3,4 млн. лв. Чрез финансовия инструмент, се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране. Кредитите са насочени към стартиращи и социални предприятия, както и към такива създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 г.  Размерът на предоставяните кредити е в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период.

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Актуален етап на инструмента: Финансирането е вече достъпно за крайни получатели.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двете микрофинансиращи институции:

СиС Кредит АД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19
info@siscredit.com
http://siscredit.com

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800
info@mikrofond.bg

Успешни истории: Можете да видите кратки видеа на два вече осъществени проекта със средства от „ Микрокредитиране със споделен риск“.

 

 

Второто финансиране на „Микрокредитиране със споделен риск“ е в размер на 26.4 млн. лв., разделено на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи предприятия. В допълнение към ресурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки кредит, възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от финансовия инструмент ще бъдат подкрепени също така предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Актуален етап на инструмента: На 27 юни 2019 г., Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договори с Първа инвестиционна банка (ПИБ), Микрофонд и СиС Кредит. След приключване на административните проверки ресурсът ще е достъпен за използване от крайни получатели.