Структура

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД има двустепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са Управителен съвет, Надзорен съвет и едноличният собственик на капитала, т.е. държавата, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ е избран Надзорен съвет в състав от седем члена, определени от заместник министър-председателя, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.  

Управителен съвет

Изпълнителен директор

Светослава Георгиева

Светослава Георгиеваs.georgieva@fmfib.bg

Заместник-председател на УС Александър Георгиев a.georgiev@fmfib.bg

 

Финансови инструменти и оперативни програми

Началник отдел „Финансови инструменти и оперативни програми“

Лазар Петров

Лазар Петров

l.petrov@fmfib.bg

Ръководител звено “Финансови инструменти”

Камен Славов

Камен Славов

k.slavov@fmfib.bg

Ръководител звено “Оперативни програми”

Димитър Черкезов

Димитър Черкезов

d.cherkezov@fmfib.bg

Управление на риска и отчетност

Началник отдел, Ръководител звено “Управление и контрол на риска”

Тихомир Илиев

t.iliev@fmfib.bg

Ръководител звено „Отчетна дейност“

Пламена Кодова

Пламена Кодова

p.kodova@fmfib.bg

„Корпоративни комуникации“

Лора Дичева

l.dicheva@fmfib.bg

Финанси, правна дейност и администрация

Ръководител звено Правна дейност

Гълъбина Георгиева

Гълъбина Георгиева

g.georgieva@fmfib.bg

Ръководител звено Счетоводство

Ирена Георгиева

Ирена Георгиева

i.georgieva@fmfib.bg

Ръководител звено “Информационни технологии”

Райна Караиванова

Райна Караиванова

r.karaivanova@fmfib.bg

Съответствие

Главен вътрешен одитор

Ивайло Христов

Ивайло Христов

i.hristov@fmfib.bg