Структура

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД има двустепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са Управителен съвет, Надзорен съвет и едноличният собственик на капитала, т.е. държавата, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. В съответствие с разпоредбите на ЗУСЕСИФ е избран Надзорен съвет в състав от седем члена, определени от заместник министър-председателя, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.  

Управителен съвет

Председател на Управителния съвет

Мартин Дановски

Мартин Дановски

m.danovsky@fmfib.bg

Зам. председател на УС
Изп. директор

Илия Караниколов

Илия Караниколов

i.karanikolov@fmfib.bg

Член на УС
Изп. директор

Пламен Петков

Пламен Петков

p.petkov@fmfib.bg

Финансови инструменти и оперативни програми

Ръководител звено “Финансови инструменти”

Камен Славов

Камен Славов

k.slavov@fmfib.bg

Ръководител звено “Оперативни програми”

Димитър Черкезов

Димитър Черкезов

d.cherkezov@fmfib.bg

Управление на риска и отчетност

Началник отдел, Ръководител звено “Управление и контрол на риска”

Боян Костадинов

Боян Костадинов

b.kostadinov@fmfib.bg

Ръководител звено „Отчетна дейност“

Пламена Кодова

Пламена Кодова

p.kodova@fmfib.bg

Ръководител звено „Корпоративни комуникации“

Димитър Богданов

Димитър Богданов

d.bogdanov@fmfib.bg

Финанси, правна дейност и администрация

Ръководител звено “Информационни технологии”

Райна Караиванова

Райна Караиванова

r.karaivanova@fmfib.bg

Съответствие