За нас

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е създадено от Министерския съвет на Република България като специализирано държавно търговско дружество за управление на финансовите инструменти, предвидени за изпълнение по Програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

С цел осигуряване на професионално управление, съгласуваност и последователност при изпълнението на финансовите инструменти, всички средства, предвидени по посочените програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ е организацията, която го управлява. Управляваният от ФМФИБ ЕАД Фонд на фондовете дава възможност за по-ефективно и ефикасно прилагане на финансови инструментите поради специализацията и икономиите от мащаба.

Като важна част от системата за управление на средствата от ЕС, ФМФИБ ЕАД отговаря на специфичните изисквания, заложени в европейското законодателство по отношение на икономическа и финансова стабилност, адекватен капацитет за изпълнение на финансовите инструменти, вкл. подходяща организационна структура и човешки ресурс, системи за добро корпоративно управление, ефективни и ефикасни системи за вътрешен контрол, надеждни счетоводни системи за навременно, пълно и точно отчитане. ФМФИБ подлежи на одит от компетентните национални и европейски одитни органи, както и от ЕК.

При осъществяването на своята дейност ФМФИБ ЕАД прилага съответните европейски и национални норми за изпълнение на финансовите инструменти, както и хоризонталните политики и принципи на Европейския съюз, заложени в оперативните програми, включително по отношение на държавни помощи, обществени поръчки, насърчаване на равенството между половете и недопускане на дискриминация, устойчиво развитие, изменение на климата, участието на партньорите в изпълнението и др.

ФМФИБ е предназначен да се превърне в българската институция, осигуряваща ефикасно устойчиво управление на финансовите инструменти, финансирани от ЕСИФ.

Мисията на ФМФИБ ЕАД е да осигури професионално управление на финансовите инструменти като насърчава по-широкото им използване като по-ефективна алтернатива на безвъзмездната помощ. Крайната цел на съществуването на фонда е адекватна подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие и растеж.

ФМФИБ ЕАД трябва да подобри възможностите за достъп до финансов ресурс чрез ефективно използване на финансовите инструменти с оглед насърчаване на растежа и осигуряване на по-благоприятна бизнес среда - подобряване на екологичната и транспортна инфраструктура, енергийната ефективност, насърчаване на предприемачеството, иновациите, ефективно управление на битовите отпадъци и създаване на работни места.

Дружеството следва да гарантира професионално и ефективно управление на средствата от ЕСИФ и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране и на допълнителен частен капитал.