Мисия и цeли

Осигуряване на възможности за подобряване на достъпа до финансов ресурс чрез ефективно използване на финансовите инструменти, с оглед насърчаване на растежа и заетостта и осигуряване на по-благоприятна бизнес среда за постигане на целите на оперативните програми.

Осъществяване на ефективно управление на средствата, формиращи Фонд на Фондовете, и оползотворяване възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на допълнителен частен капитал.

Постигане на икономии от мащаба.

Осигуряване на устойчивост на управлението на финансовите инструменти, отговарящо на изискванията за добро корпоративно управление и консервативен подход с оглед присъщите рискове.

Изграждане на капацитет за управление на финансови инструменти на национално ниво, като по този начин бъде преодоляна зависимостта на България от външната експертиза в тази връзка.