Новини и анализи

Нов екип на Фонд на фондовете дава информация за възможностите за европейско финансиране

Заинтересованите крайни получатели вече могат да се обръщат към новосформираното Звено за координация

24.10.2018

В рамките на Фонд на фондовете е създадено Звено за координация, чиято основна цел и задача е да осигури по-лесен достъп на заинтересованите крайни получатели до информация за възможностите им за европейско финансиране.

Днес, 24 октомври 2018 г., с постановление на Министерския съвет (МС) на Република България бяха приети промени в бюджета на Министерство на финансите. С тях се осигурява възможност за увеличаване капитала на Фонд на фондовете, във връзка с финансовото осигуряване на дейността на Звеното.

Фондът на фондовете обединява в национален план управлението на средствата за финансови инструменти (ФИ) от оперативните програми съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). По този начин се постига по-ефективното им и устойчиво управление, икономии от мащаба и изграждането на професионална експертиза на национално ниво във връзка с тяхното управление.

С оглед разширяване обхвата и значителното увеличение на размера на средствата за финансови инструменти за програмния период 2014-2020 г., което се очаква да продължи като тенденция и през следващия програмен период - 2021-2027 г., сложността от гледна точка на европейските граждани, бизнеса и регионите нараства и би могла да представлява предизвикателство.

Целта на създаването и функционирането на Звено за координация, в рамките на Фонд на фондовете, е то да отговаря на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност като осигурява експертни становища и съвети за възможностите за финансиране включително и комбинирано такова в публичния и частен сектор. Звеното ще подпомага и оказва съпътстваща подкрепа, съдействие и ориентиране спрямо национални и европейски институции, които имат отношение към реализацията на даден проект или неговото финансиране.

Създадено на база Меморандум за разбирателство между Министерство на финансите и Европейска инвестиционна банка, то цели да функционира успешно като единна точка за достъп до комплексната система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България. Ранното установяване на възможностите за финансиране по ЕСИФ и Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително комбинирано финансиране, както и осигуряването на координация на заинтересованите страни в публичния и частния сектор, може да даде тласък на реализацията на проектните идеи и предложения, както и на цялостния инвестиционен процес в страната.

 

За контакти със Звеното за координация:

Телефони за връзка:

02/905 52 36

02/905 52 38

02/905 52 39                     

E-mail:

bap@fmfib.bg