Новини и анализи

Димитър Черкезов, Ръководител Звено „Оперативни Програми“ и Юлиана Дюлгерова, Експерт „Финансови Инструменти“ участваха в семинар на тема „Устойчив начин за постигане на икономическите и социални цели на ЕС“ в Рим.

28.02.2018

Димитър Черкезов, Ръководител Звено "Оперативни Програми" и Юлиана Дюлгерова, Експерт "Финансови Инструменти" участваха в семинар на тема „Устойчив начин за постиганена икономическите исоциални цели на ЕС“ организиран от Fi-Compass в Рим. Бяха разгледани двете опции при предоставяне на финансов принос към финансови инструменти:

  • Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията;
  • Финансови инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично ниво, управлявани от или на отговорността на управляващия орган.

Участниците в семинара представиха добрите практики, свързани с различните етапи от изпълнението на финансовите инструменти – планиране, създаване и изпълнение.

Участието на Г-н Черкезов и Г-жа Дюлгерова в семинара бяха от практическо значение за всички институции в ЕС работещи с финансови инструменти, но най-вече за дейността на ФМФИБ ЕАД относима към Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 насочена към тематични цели „Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила“ и „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“. ФМФИБ стартира финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ финансиран със средства от ОПРЧР 2014-2020. Ресурсът на стойнсот 3,4 млн.лв. за стартиращи компании е на разположение на крайните получатели чрез избраните финансови посредници Микрофонд АД и СиС Кредит АД.