Новини и анализи

ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за Фонд Мецанин/Растеж

02.02.2018

След приключване на пазарните консултации за Финансов инструмент „Фонд Мецанин/Растеж“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), ФМФИБ проведе дискусии с проявилите интерес пазарни участници. Обобщените заключения относно очакванията на пазара за реализацията на финансовия инструмент с бюджет от 75 милиона лева са описани в доклад, наличен на интернет страницата на дружеството - http://fmfib.bg/media/fi/MGF/20180202_Doklad_pazaren_test_Fond_Mezzanine.pdf

Пазарните консултации имаха за цел оптимизиране на условията и параметрите при структурирането на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности и потенциал на пазарната среда. В тях взеха участие широк кръг заинтересовани лица, потенциални финансови посредници, като бяха проведени интервюта с над 20 местни и чуждестранни инвеститори и професионалисти в управлението на инвестиционни фондове.

Основните изводи от проведените пазарни консултации са:

  • Ще бъде създаден един инвестиционен фонд, в който ще бъде ангажиран целия предвиден за финансовия инструмент ресурс;

  • Фондът Мецанин Растеж ще може да инвестира в диверсифициран от секторна гледна точка портфейл от капиталови или квази-капиталови инвестиции, без чиста форма на дълг;

  • Минималното изискуемото частно съфинансиране възлиза на 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели;

  • Като най-вероятна инвестиционна цел за ФМР са идентифицирани компании, които се намират в относително зряла фаза на своето развитие с висок потенциал за растеж;

  • Инвестициите в целевите компании ще бъдат в най-големите единични размери спрямо останалите инвестиционни фондове;  

  • Набирането на достатъчен по размер капитал на ниво фонд би представлявало предизвикателство. Съответно ще се допуска реализирането на директни инвестиции в крайни получатели.

След публикуването на доклада за пазарните консултации, ФМФИБ ще финализира техническата спецификация, която ще залегне в тръжната документация за избор на финансови посредници.