Медиите за ФМФИБ

100 млн. лв. тpъгват към стартиращи предприятия

"Ще тъpcим фонд мениджъpи c опит и потенциал", казва пред вестник 24часа изпълнителният диpектор на ФМФИБ ЕАД - Светослава Георгиева

30.09.2017

- Госпожо Георгиева, управляваният от вас Фонд на фондовете обяви, че набира фонд мениджъри за "Фонд за ускоряване и начално финансиране". Разкажете какво представлява и каква е целта му.

- Това е финансов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, който по същество представлява акселератор и фонд за инвестиране в стартиращи предприятия. Инструментът подкрепя създаването на благоприятна предприемаческа среда и устойчиви бизнес модели.

Това е първият инструмент, прилаган от Фонд на фондовете по една от четирите Оперативни програми, с които работим - "Иновации и конкурентоспособност" към Министерство на Икономиката.

Средствата за този инструмент са 51.3 милиона евро и са насочени изцяло към стартиращи и развиващи се предприятия. Предвидено е този бюджет да подкрепи създаването на минимум 250 нови компании.

Целта е да надградим постигнатото от подобни финансови инструменти до момента, и да създадем и развием устойчива екосистема в полза на предприемачите в България.

- Какъв е бюджетът, който е предвиден в този "Фонд за ускоряване и начално финансиране" и как ще се разпределя?

- Бюджетът е обособен в подкрепа на създаването на три фонда: Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I, в който инвестицията на ФМФИБ възлиза на 14 милиона евро; Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II, където заделения публичен ресурс е 18.2 милиона евро и Фонд за финансиране на начален етап, където ще инвестираме 19.1 милиона евро.

Европейските регулации изискват средствата на Фонда на фондовете да бъдат допълнени с частен капитал при всеки финансов инструмент. В конкретния случай, частните пари трябва да възлизат на най-малко 10% за първите два фонда и поне 30% за третия.

- Защо финансовият инструмент се дели на три фонда и какви са конкретните разлики между тях?

- Структурирането на ресурса в три фонда с различни стратегии дава възможности за по-ефективно инвестиране на нашия ресурс. То е продиктувано, както от пазарната логика, така и от амбициозната цел, която сме си поставили – да се подкрепят оптимален брой нови идеи и бизнеси.

Чрез специализацията си, трите фонда ще покрият почти пълния жизнен цикъл от началната фаза на едно стартиращо предприятие. Ще могат да подкрепят, както фирми със зараждаща се бизнес идея, така и такива, които имат нужда от капитал, за да направят първите си стъпки на пазара.

Първите два фонда следва да се фокусират върху най-ранната фаза от създаването на предприятието. Инвестициите им ще бъдат по-малки, за сметка на по-големия брой предприятия. Третият фонд е съсредоточен изцяло върху двата по-късни етапа на развитие. Инвестициите тук са по-големи - до един милион евро, за сметка на по-малкия минимален брой компании - шест.

Именно този принцип води и до необходимостта от прилагането на различни стратегии от мениджърите, и изисква различни качества от тяхна страна.

- Какво очаквате да постигнете чрез този подход?

Разпределянето на ФУНФ в три целево и функционално обособени фонда поставя две насоки: На първо място, да позволим на пазара да ни посочи най-верния път за постигане на целите на инструмента чрез конкретните предложения, които ще получим и второ, да финансираме оптимален брой добри бизнес идеи.

- Казвате, че финансовият инструмент ще подпомогне българския бизнес. Колко и какви предприемачи се планира да получат пари по програмата?

- Точната бройка ще зависи от предложенията на кандидатите. Един от елементите в методиката ни е офертата за броя подкрепени предприятия. Документацията залага минимално число за осъществени първоначални инвестиции (т.е. финансирани фирми) 250 за петте години инвестиционен период.

Трябва да се има предвид, че фондовете на инструмента по същество са "второ поколение" фондове за ускоряване, като размерът на инвестицията в тях ще е по-голям в сравнение с "първото поколение". Първите фондове поставиха основата и създадоха средата, която "Фондът за ускоряване и начално финансиране" ще надгради. Съответно, мандатът ни за развитие на финансирането на ниво „ускоряване“ ни залага амбициозна цел: предоставянето на подкрепа на 381 предприятия, включително 304 ново стартирали.

Приложената от нас методика и заложената контролна среда на изпълнение разчита на състезателната процедура да ни посочи достижимата бройка, като стимулира мениджърите да се стремят към постигането на оптималния брой компании при спазването на високи професионални стандарти.

- Каква всъщност е процедурата, чрез която ще набирате фонд мениджъри? Подобна обществена поръчка е все още новост за България.

- За избор на фонд мениджъри работим по правилата на Закона за обществени поръчки.

Това е нова практика, както в България, така и в другите държави членки на ЕС, които тепърва трупат опит в този начин на управление и разпределение на европейските структурни фондове. България e еднa от първите държави в ЕС, която стартира такава процедура за дялови инструменти.

Избрали сме състезателна процедура с договаряне, тъй като е по-гъвкава в сравнение с други познати процедури по ЗОП, и дава възможност да се провеждат преговори с участниците на база подадени от тях първоначални оферти. Това отразява в максимална степен спецификите на инструмента, с цел създаване на здравословна конкуренция и стабилна екосистема.

- Какви са критериите за избор на финансови посредници, към които ще се обърнете за партньорство?

- Цел на стартиралата процедура е да се изберат мениджъри за трите фонда. Процедурата дава поле за изява не само на вече съществуващи дружества с институционален опит в тази дейност, но и новосформирани екипи с амбиция за постигане на резултати. По този начин ще се създаде здравословна конкуренция.

Един от най-важните критерии при избора на фонд мениджъри е опитът им да боравят с такъв тип инвестиции. Това включва най-вече способността им да идентифицират добри бизнес идеи, да ги оценят и да инвестират в тяхното бъдещо развитие, както финансовите средства, така и знание, чрез така нареченото менторство.

Съществен е и опитът по отношение на работата в екип, както и изграждането на организационна структура и системи за контрол, в съответствие с изискванията на регламента за управление на Европейските структурни фондове.

- Имате ли специфични изисквания към избраните Фонд мениджъри и какъв е принципът на възвръщаемост на средствата ?

- При избора на съответния фонд мениджър, залагаме и на редица важни условия за осигуряване на частно съфинансиране, които да осигурят съгласуване на интересите на публичния ресурс, който управляваме, с тези на частния инвеститор, както и на самите фонд мениджъри.

От фонд мениджърите ще се изисква да намерят необходимите частните капитали и да учредят фондовете. Те самите ще трябва да участват със собствени пари във всяка инвестиция. Важна част от възнаграждението им ще зависи от успеха на дейността им, включително и от възстановяването на средствата на инвеститорите, и от осигуряването на възвръщаемост.

Тези условия са съгласувани с приложимите европейски регулации. Те са предпоставка, че инвестиционните фондове ще работят на пазарни начала и са залог за устойчивост на проектите.

- Кога ще приключи процедурата, какви са следващите стъпки и кога ще могат крайните получатели да се възползват от ресурса?

- Първият етап от процедурата, а именно получаването на заявления от страна на финансови посредници приключва на 6 ноември 2017г. След тази дата следват етапите на отсяване на кандидатите, подаване на оферти от тяхна страна, откриване на възможност за преговори и подаване на финални оферти.

Завършването на тази процедура ще даде възможност за избор на фонд мениджъри, като времето, за което те ще започнат да оперират и съответно средствата да достигнат до крайните получатели, ще зависи и от предложените от тях стратегии и начин за учредяване на фонда.