Новини и анализи

До края на годината общините и бизнесът ще имат достъп до 370 млн. лв. под формата на преференциални кредити за устойчиво градско развитие и регионален туризъм.

26.06.2017

В присъствието на представители на 39-те общини в България, бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., ФМФИБ представи възможностите за финансиране по финансов инструмент „Фонд за градско развитие“. Работната среща на тема „Финансови инструменти“ беше организирана от Управляващия орган (УО) на ОПРР, с участието и на представители на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД.
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова обяви, че с нисколихвено кредитиране финансовите инструменти по Оперативната програма ще дадат възможност на 39 български града да станат икономически по-развити, с по-добра градска среда и условия за живот.
Средствата, в размер на 370 млн. лв., се осигуряват по ОПРР от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. „Фонд мениджър за финансови инструменти в България“ ЕАД ще финансира проекти на общините, бизнеса и публично-частни партньорства чрез три регионални фонда за градско развитие – по един за София, Северна и Южна България. Очаква се мярката да заработи в края на тази година, след избора на финансовите посредници, управляващи фондовете за градско развитие.
На срещата беше подробно разяснен механизмът за комбинирана подкрепа на проекти с безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти. В допълнение бе акцентирано на ролята на общините в процеса на одобрение на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, финансирани от фондовете за градско развитие. Очертани бяха областите, в които проектите за градско развитие могат да получат нисколихвеното кредитиране, сред които: енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и на студентски общежития, устойчив градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, зони с потенциал за икономическо развитие, градска среда, в т.ч. тържища и паркове, спортни площадки, басейни, опери, театри, читалища и пр.
Димитър Черкезов, ръководител на звено „Оперативни програми“ във ФМФИБ, посочи, че финансирането е предназначено за допустими дейности по Инвестиционната стратегия за финансови инструменти по ОПРР, с възможност за генериране на приходи, които да служат за изплащане на заема. Това е шанс да се реализират проекти със значим социално-икономически ефект, които нямат достатъчен потенциал да се финансират от свободния финансов пазар, поради ограничения размер на очакваните приходи. Ръководителят на УО на ОПРР г-жа Деница Николова посочи като успешен пример в тази област изграждането на парк „Възраждане“ в гр.София, който е реализиран с кредитно финансиране по инициативата JESSICA през миналия програмен период.
През настоящия програмен период, в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ са допустими инвестиции на територията на цялата страна за проекти, свързани с обекти на културното наследство от национално и световно значение. Инвестициите може да се осъществяват с комбинирана подкрепа чрез заем и безвъзмездна финансова помощ и следва да са насочени към възстановяване и съхраняване на културното наследство и създаване на жизнеспособни интегрирани туристически продукти. Общата стойност на финансирането за всеки проект за културен и устойчив туризъм, не трябва да превишава 5 млн. евро, а в случаите на проекти, свързани с обекти на световно културно наследство – 10 млн. евро.
Използването на финансови инструменти е насърчавано все повече в ЕС през последните години, като се очаква тази тенденция да продължи и в следващия програмен период. Този механизъм позволява привличане на допълнително частно съфинансиране и повторно използване на върнатите средства от първия цикъл на инвестиции за финансиране на нови проекти с принос за постигане на целите на програмата.