Гаранции по ОПРЧР

Актуален етап на инструмента: Фонд на фондовете стартира състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Предстои подаване на заявления от заинтересовани кандидати, които следва да са кредитни или финансови институции.

Крайният срок за подаване на заявление за участие е 18.00 часа на 12 август 2019 г.

Пълният комплект документи може да намерите на http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/43