Гаранционни схеми

ФМФИБ ще предоставя портфейлни гаранции на финансови посредници за покритие на загубите от неплащане от дефинираните целеви групи крайни получатели. Повечето продукти на дружеството в тази връзка предвиждат гаранциите да покриват до 70-80% от загубите на ниво индивидуален кредит, но не повече от 25% на ниво кредитен портфейл (таван на загубите).

Целта на гаранциите е да даде възможност на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и/ или изисквания за обезпеченост по кредитите, съобразени с техните нужди и възможности.

Портфейлни гаранции се предвиждат по редица оперативни програми, с които ФМФИБ има подписани финансови споразумения, а именно:

  • ОПИК 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за иновации и енергийна ефективност за МСП и големи предприятия;
  • ОПРЧР 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрофинансиране;
  • ОПОС 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за проекти за управление на отпадъците;
  • ОПРР 2014-2020 г. - Портфейлни гаранции с таван на загубите за проекти за градско развитие и регионален туризъм.