Фонд за тeхнологичeн трансфeр

Фонд за технологичен трансфер (ФТТ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансиранa от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за сближаване на наука, иновации и бизнес.

Предвижда се да бъдат учредени един или няколко фонда под формата на инвестиционен фонд от затворен тип, като Фонд на фондовете ще изпълнява стандартните функции на ограничено отговорен съдружник.

Ресурсът, предоставен от Фонда на фондовете е в размер на 58,7 милиона лева, като се очаква, да бъде привлечено допълнително съфинансиране от частни инвеститори.

ФТТ ще осигури дялово и квази-дялово финансиране на крайните получатели и ще финансира проекти, чиито ползи биха останали или биха се насочили към България.

Инвестициите на ФТТ, ще са съобразени с целите на националната стратегия за интелигентна специализация с фокус върху секторите ИКТ, фармация и биотехнологии, мехатроника, нано и чисти технологии, креативни и рекреативни индустрии.

Допустимите крайни получатели обхващат новосъздадени предприятия, МСП и големи компании, вкл. техни поделения и съвместни дружества.

Фондът за технологичен трансфер следва да бъде създаден и управляван от професионалисти в областта на дяловите инвестиции (Финансови посредници). Финансовите посредници ще бъдат определени в резултат на открити, прозрачни и недискриминационни процедури за подбор при прилагане на изискванията на приложимото законодателство на ЕС и националната правна уредба.

Актуален етап на инструмента: Като част от подготовката на процедурата за избор на финансови посредници, Фонд на фондовете проведе в периода 04.01. - 31.03.2019 г. пазарни консултации с потенциални финансови посредници и ключови участници в инвестиционната среда във връзка с индикативната техническа спецификация на инструмента, с цел постигане на оптимална структура, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните посредници, целите, заложени от оперативната програма, която го финансира, както и политиките на Фонд на фондовете.

Резултатите от проведените консултации са обобщени и оповестени в Доклада от пазарните консултации, и ще бъдат отразени във финалния вариант на техническата спецификация и документация, която ще бъде публикувана при обявяване на процедурата за избор на финансови посредници.