Фонд за ускоряванe и начално финансиранe

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) за повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели.

На 16 септември 2017г .Фондът на фондовете започна процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност Фонд за ускоряване и начално финансиране /ФУНФ/. ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда:
• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро
• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро
• Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро

От фонд мениджърите ще се изисква да допълнят ресурса на трите фонда на ФУНФ, с частен капитал, съответно с до 10% за Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап и до 30% за Фонда за финансиране на начален етап. Фондовете ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на нивото на краен получател. Формите на инвестициите биха могли да бъдат, капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Инвестиционният период е пет години, като продължителността и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.
Целта на процедурата по избор е да се изберат фонд мениджъри за фондовете чрез открита, прозрачна и недискриминационна процедура по правилата на ЗОП, като вида на процедурата е състезателна с договаряне.
Пълна информация за процедурата, както и документацията по нея може да се намери на страницата на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД – http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/23