Фонд за ускоряванe и начално финансиранe

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК). Той е насочен към повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели.

ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда:

• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро

• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро

• Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро

От фонд мениджърите ще се изисква да допълнят ресурса на трите фонда на ФУНФ, с частен капитал, съответно с до 10% за Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап и до 30% за Фонда за финансиране на начален етап. Фондовете ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на нивото на краен получател. Формите на инвестициите биха могли да бъдат, капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Финансирането в компания е в размери от 25 хил. евро до 1 милион евро

Инвестиционният период е пет години, като продължителността и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.

Актуален етап на инструмента: По позиция I и III предстои подписване на оперативните споразумения с избраните фонд мениджъри до края на 2018 г., след което средствата ще бъдат достъпни за крайните получатели. По позиция II предстои обявяване на процедура за избор на финансов посредник. 

Пълна информация за процедурата, както и документацията по нея може да се намери на страницата на Фонд на фондовете – http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/23