Фонд за ускоряванe и начално финансиранe

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е насочен към повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели.

ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда:

• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро

• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро

• Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро

От фонд мениджърите ще се изисква да допълнят ресурса на трите фонда на ФУНФ, с частен капитал, съответно с до 10% за Фондовете за ускоряване и финансиране на начален етап и до 30% за Фонда за финансиране на начален етап. Фондовете ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на нивото на краен получател. Формите на инвестициите биха могли да бъдат, капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество. Финансирането в компания е в размери от 25 хил. евро до 1 милион евро

Инвестиционният период е пет години, като продължителността и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.

Актуален етап на инструмента: По позиция I е подписан договор с  “Иновейшън Акселерейтър България“ АД, с ключови лица Леона Асланова, Борислав Стефанов, Анна-Мари Виламовска, Александър Джоганов.

По позиция II е обявена процедура за избор на финансов посредник. 

По позиция III е подписан договор с „Невек Мениджмънт“, с управляващи партньори Константин Петров и Златолина Мукова.

Пълна информация за процедурата, както и документацията по нея може да се намери на страницата на Фонд на фондовете – http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/23