Микрокрeдитиранe със сподeлeн риск

„Микрокредитиране със споделен риска“ е инструмент финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР).

Първото финансиране по инструмента възлиза на 3,4 млн. лв. Чрез финансовия инструмент, се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране. Кредитите са насочени към стартиращи и социални предприятия, както и към такива създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 г.  Размерът на предоставяните кредити е в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период.

 Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Актуален етап на инструмента: Финансирането е вече достъпно за крайни получатели.

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към експертите на двете микрофинансиращи институции:

СиС Кредит АД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4

тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19

info@siscredit.com

http://siscredit.com

Микрофонд АД

София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30

тел.: 02 8137 800

info@mikrofond.bg

 

Второто финансиране на „Микрокредитиране със споделен риск“ е в размер на 26.4 млн. лв., разделено на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени под формата на микрокредити и целят да подпомогнат създаването и развитието на стартиращи предприятия. В допълнение към ресурса, предоставен от Фонд на фондовете, финансовите посредници ще осигурят съфинансиране във всеки кредит, възлизащо на минимум 10 %. Със средствата от финансовия инструмент ще бъдат подкрепени също така предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания).

Актуален етап на инструмента: В края на януари 2019 г. Фонд на фондовете отвори първоначалните оферти за участие в процедурата по избор на финансови посредници за „Микрокредитиране със споделен риск“.

Участниците подали първоначални оферти в определения срок са, както следва:

  1. Сис Кредит АД : по обособени позиции 5,6 и 7;
  2. Микрофонд АД : по обособени позиции 6,7,8 и 9;
  3. Първа инвестиционна банка АД : по всички обособени позиции.

Пълна информация за процедурата, както и документацията по нея може да се намери на страницата на Фонд на фондовете –

http://www.fmfib.bg/bg/buyer/procedure/36