Фонд за градско развитиe

Пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“

ФМФИБ стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с предстоящия избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ (ФГР). Целта на процеса е да се постигне оптимална структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните финансови посредници.

ФГР е част от портфейла на Фонда на фондовете („ФнФ“), управляван от ФМФИБ. Общият бюджет на Финансовия инструмент възлиза на 353,3 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвижда се създаването на три обособени ФГР, по един за София, Южна България и Северна България. Целта на трите ФГР е да подобрят достъпа до финансиране на проекти, свързани с градско развитие, енергийна ефективност и туризъм, като същевременно се привлече допълнителен частен ресурс към средствата от ФМФИБ.

Повече информация относно ФГР може да намерите в проекта за техническа спецификация (Индикативна техническа спецификация), както и в краткото представяне (Представяне).

ФМФИБ планира да проведе структурирани интервюта със заинтересованите институции, предоставили попълнен въпросник за участие в пазарните консултации, съгласно приложения образец (Въпросник). За запазване на дата и час за интервю, моля използвайте следния линк: https://calendly.com/udf/market-test.

Ще се радваме да получим и обсъдим Вашите предложения и коментари в срок до 17:30 ч. на 31 март 2017 г., включително, на UDF_OPRG@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с нас и на тел. +359 2 801 40 50.

 

Правна информация

ФМФИБ организира настоящите пазарни консултации в контекста на изискванията на чл.44 от Закона за обществените поръчки. Разменената в процеса информация се счита за индикативна и не предизвиква задължения за страните. Предвид приложимите законови разпоредби, ФМФИБ си запазва правото да публикува получената обратна връзка, частично или изцяло, без да упоменава конкретната организация, която я е подала, заедно с предоставените от ФМФИБ отговори и извършените в резултат на пазарните консултации промени в Техническата спецификация (ако е приложимо).