Фонд за градско развитиe

Пазарните консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ продължават

Във връзка с изследване на допълнителни възможности за подобряване на структурата на финансовия инструмент и необходимостта от провеждане на последващи консултации с пазара, както и за проучване на потенциала за сътрудничество с Международни финансови институции, ФМФИБ удължава срока на пазарния тест за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. до 21.04.2017 г.

ФМФИБ стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с предстоящия избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ (ФГР). Целта на процеса е да се постигне оптимална структура на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на пазара и на потенциалните финансови посредници.

ФГР е част от портфейла на Фонда на фондовете („ФнФ“), управляван от ФМФИБ. Общият бюджет на Финансовия инструмент възлиза на 353,3 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвижда се създаването на три обособени ФГР, по един за София, Южна България и Северна България. Целта на трите ФГР е да подобрят достъпа до финансиране на проекти, свързани с градско развитие, енергийна ефективност и туризъм, като същевременно се привлече допълнителен частен ресурс към средствата от ФМФИБ.

Повече информация относно ФГР може да намерите в проекта за техническа спецификация (Индикативна техническа спецификация), както и в краткото представяне (Представяне).

ФМФИБ провежда структурирани интервюта със заинтересованите институции, предоставили попълнен въпросник за участие в пазарните консултации, съгласно приложения образец (Въпросник). За запазване на дата и час за интервю, моля използвайте следния линк: https://calendly.com/udf/market-test.

Ще се радваме да получим и обсъдим Вашите предложения и коментари на UDF_OPRG@fmfib.bg. За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с нас и на тел. +359 2 801 40 50.

 

Допълнителна информация

Комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

Настоящата информация би могла да послужи на кандидатите за финансови посредници за изпълнение на ФГР при дефиниране потенциала за изграждане на портфейл от кредити.

Приложен е списък, обхващащ само проекти за културна инфраструктура, за които общините са предвидили безвъзмездна финансова помощ (БФП) с оглед комбинирането й с кредит от ФГР (Списък проекти за културна инфраструктура на общините с БФП).

Подкрепата от Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) се предоставя чрез БФП; чрез финансови инструменти (ФИ); или чрез комбинация от БФП и ФИ. Приложени са Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ в комбинация с БФП по ОПРР (Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ в комбинация с БФП по ОПРР).

За да получат БФП проектите за културна инфраструктура в 39-те града, за енергийна ефективност в студентски общежития и за проекти за развитие на туризма, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение, трябва задължително да предвиждат кредитно финансиране на част от разходите по проекта.

С цел избягване на неяснота следва да се подчертае, че ФГР може да финансира и други проекти за културна инфраструктура в 39-те града в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които имат потенциал да бъдат финансово жизнеспособни и да се финансират само чрез заем.

Към момента допустимите градове не са предвидили БФП за енергийна ефективност в студентски общежития. В рамките на програмния период е предвидена възможност за ревизиране на ИПГВР и Инвестиционните програми през 2019 г. и през 2022 г.

Моля да имате предвид, че горепосоченият списък съдържа единствено проекти за културна инфраструктура по ПО 1. Освен за културна инфраструктура, комбинирана подкрепа чрез БФП и ФИ по ПО 1 е възможна и за проекти, свързани с инвестиции в:

  • Градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие;
  • Интегриран градски транспорт.

Спортна инфраструктура и мерки за енергийна ефективност в еднофамилни жилища ще се финансират изцяло с финансови инструменти.

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 39-те общини, допустими за финансиране чрез ФИ по ос 1 на ОПРР 2014-2020:

ИПГВР Община Асеновград

ИПГВР Община Благоевград

ИПГВР Община Бургас

ИПГВР Община Варна

ИПГВР Община Велико Търново

ИПГВР Община Велинград и зони за въздействие

ИПГВР Община Видин

ИПГВР Община Враца и инвестиционна програма

ИПГВР Община Габрово и инвестиционна програма

ИПГВР Община Горна Оряховица

ИПГВР Община Гоце Делчев

ИПГВР Община Димитровград

ИПГВР Община Добрич

ИПГВР Община Дупница

ИПГВР Община Казанлък

ИПГВР Община Карлово 

ИПГВР Община Кърджали

ИПГВР Община Кюстендил

ИПГВР Община Ловеч

ИПГВР Община Лом

ИПГВР Община Монтана

ИПГВР Община Пазарджик 

ИПГВР Община Панагюрище

ИПГВР Община Перник

ИПГВР Община Петрич

ИПГВР Община Плевен и инвестиционна програма

ИПГВР Община Пловдив

ИПГВР Община Разград

ИПГВР Община Русе

ИПГВР Община Свищов и зони за въздействие

ИПГВР Община Силистра и зони за въздействие

ИПГВР Община Сливен

ИПГВР Община Смолян

ИПГВР Община София и зони за въздействие

ИПГВР Община Стара Загора

ИПГВР Община Търговище

ИПГВР Община Хасково и зони за въздействие

ИПГВР Община Шумен

ИПГВР Община Ямбол

 

Правна информация

ФМФИБ организира настоящите пазарни консултации в контекста на изискванията на чл.44 от Закона за обществените поръчки. Разменената в процеса информация се счита за индикативна и не предизвиква задължения за страните. Предвид приложимите законови разпоредби, ФМФИБ си запазва правото да публикува получената обратна връзка, частично или изцяло, без да упоменава конкретната организация, която я е подала, заедно с предоставените от ФМФИБ отговори и извършените в резултат на пазарните консултации промени в Техническата спецификация (ако е приложимо).