Експерт "Обща администрация"

Експерт "Обща администрация"

Ref.No: EOA Публикувана на: 14.03.2019

ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“.

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД е дружеството, което го управлява.

Във връзка със сформиране на екипа ни, търсим да назначим:

Експерт "Обща администрация"

 

Основни отговорности:

  • Осъществява административно обслужване на дружеството под контрола на ръководител звено;
  • Организира посрещането на гости и външни лица в офиса;
  • Осъществява организацията на информационния поток в офиса;
  • Отговаряза техническата поддръжка и организация на хигиенизирането на офис помещенията на дружеството;
  • Следи бюджета и прогнозите за административните разходи.

 Основни изисквания:

  • висше образование, свързано с извършваната дейност;
  • сходен професионален опит от поне две години;
  • отлично ниво на компютърна грамотност (MS Word, Excel, PowerPoint), работа със специализирана офис техника;
  • отлично владеене на писмен и устен английски език;
  • отлични комуникативни умения, организираност, аналитичност, умения за работа в екип.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите не по-късно от 10.04.2019 г. актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.