Технически сътрудник

Технически сътрудник

Ref.No: TS Публикувана на: 10.01.2019

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“.

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.

Във връзка със сформиране на екипа ни, търсим да назначим:

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Основни отговорности:

 • Осъществява куриерски услуги и доставка на документи до основните адресати на дружеството, както и получаване на документи и кореспонденция, адресат на които е дружеството;

 • Осъществява превоз на хора и материали;

 • Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на служебния автопарк на дружеството;

 • Поддържа информация за използването на служебните автомобили, в т. ч. изготвя ежемесечен отчет на средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автопарка;

 • Подпомага техническата поддържка на офиса – закупуване и доставка на материали и други стоки при необходимост.

 Основни изисквания:

  • средно или средно-специално образование;

  • свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория “B”;

  • професионален опит от поне две години в дейностите по администриране и/или техническа поддръжка;

  • високо чувство на отговорност и дисциплинираност при изпълнение на поети ангажименти;

  • професионални умения за безопасно шофиране в градска и извънградска среда, изградени умения за поддържане чистотата, хигиената и техническата изправност на автомобила;

  • отлични комуникативни умения, организираност, аналитичност, умения за работа в екип.

    

   Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

   Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.