Експерт „Управление на ликвидността“

Експерт „Управление на ликвидността“

Ref.No: ExUL Публикувана на: 12.11.2018

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“.

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.

Във връзка със сформиране на екипа ни, търсим да назначим:

ЕКСПЕРТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА“

 Основни отговорности:

 • Осигурява рамка за управлението на ликвидността на ФМФИБ и намаляването на финансовите рискове;
 • Осигурява информация за състоянието на ликвидността на дружеството и очакваните входящи и изходящи парични потоци в контекста на съществуващите и бъдещите ангажименти към трети лица;
 • Планира движението на паричните потоци и изготвя план за ликвидност;
 • Изработва, актуализира и поддържа финансовия план (бюджета) на Дружеството отнасящ се до частта „Фонд на фондовете“;
 • Изготвя отчет за ликвидност (отчет за паричните потоци)– месечни и годишни;
 • Идентифицира и анализира всички несъответствия в структурата на активите и пасивите и анализира причините за тези несъответствия;
 • Изготвя план за действие за намаляване на риска, свързан с всички основни несъответствия в профила на активите и пасивите;
 • Определя възможностите за инвестиране въз основа на насоките и одобрения списък на инвестициите;

 Основни изисквания:

 • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация (или сродна специалност);
 • съответстващ професионален опит от поне 2 години, за предпочитане в сферата на управление на трежъри и паричните средства, финансови анализи, планиране и бюджетиране;
 • разбиране на нормативните текстове и политики, уреждащи ЕСИФ и/или опит в управлението на средства от ЕС;
 • отлично ниво на компютърна грамотност ( MS Word, Excel, PowerPoint);
 • владеене на писмен и устен английски език;
 • отлични комуникативни умения, организираност, аналитичност, умения за работа в екип

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.