Експерт „Координация на европейската регулация в сферата на финансовите инструменти“

Експерт „Координация на европейската регулация в сферата на финансовите инструменти“

Ref.No: ЕxKERFI Публикувана на: 08.11.2018

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“.

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Фонд на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Всички средства, предвидени по посочените по-горе оперативни програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, която го управлява.

Дейността на Звено за координация към Фонд на фондовете е насочена към преглеждане и насочване на проекти към комбинирано финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, координиране на действията на заинтересованите страни в сферата на финансовия инженеринг за достигане на проектни идеи до следващи фази в процеса на тяхното финансиране, подпомагане на прегледа и подготовката на проекти в България, както и подпомагане подобряването на достъпа на българските проектни предложения и публичните институции до съществуващите публични услуги. Звеното за координация координира изготвянето на становища и позиции в сферата на европейската регулация на финансовите инструменти, финансирани със средства от фондовете на ЕС и участва в работни групи и/или други формати, както на национално така и на европейско ниво за дискусия и преговори по европейската регулация в сферата на финансовите инструменти.

Във връзка със сформиране на екипа на Звеното за координация, търсим да назначим:

Експерт „Координация на европейската регулация в сферата на финансовите инструменти“

Основни задължения и отговорности:

  • Подпомага ръководството при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани с европейската регулация в сферата на ФИ;
  • Координира изготвянето на становища и позиции на Дружеството или при поискване на становища от компетентността на министъра на финансите или на други публични органи;

  • Участва от страна на Дружеството или българска страна (при номиниране) в заседания на работни групи на ЕК и/или МФИ или работни срещи по въпросите на европейската регулация или прилагането й в сферата на ФИ;

  • Координира и участва в подготовката на позиции, анализи, информации и становища във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на Европейския съюз в сферата на ФИ при поискване от Министерството на финансите или други публични институции;

  • Поддържа оперативни контакти по въпросите, свързани с новата европейска правна рамка за програмен период 2021- 2027 г. за ФИ – както на национално ниво, така и чрез Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз, както и с институции на държавите – членки на Европейския съюз.

 Основни изисквания за заемане на длъжността:

  • висше образование (магистърска степен) по право, икономика, финанси, публична администрация (или сродна специалност);
  • съответстващ професионален опит от поне 3 години в предоставяне на експертиза в сферата на регулация на отношенията по управление и изпълнение на фондове на ЕС или участие в разработване на нови или изменение на действащи актове на ЕК или опит в изготвяне или представяне на позициите на българските институции пред органите/работните групи на ЕК или МФИ;
  • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България;
  • отлично владеене на писмен и устен английски език, друг език на ЕС е предимство;
  • ползване на стандартна ИТ техника и ИТ продукти.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.