Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“

Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“

Ref.No: BODD Публикувана на: 02.07.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

 • Kато ключова част от мениджърския екип, Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“ отговаря за управлението на ключови бизнес процеси, хора, комуникация и осигуряването на високи стандарти на резултатите от работното представяне;
 • Организира, контролира и координира работата на звената в отдела, както и на Експерт „Управление на човешки ресурси“, Експерт „Управление на ликвидността“ и Експерти „Финансова верификация“ ;
 • Организира и контролира изготвянето на финансови отчети в съответствие с регулаторните изисквания и Международните стандарти за финансово отчитане;
 • Организира и координира изготвянето на бюджет, прогнози и управленски отчети за ръководството;
 • Организира и координира дейността, свързана със счетоводни операции с финансови инструменти и ръководи дейностите по управление на ликвидността и извършване на финансова верификация;
 • Гарантира, че при изпълнението на операциите си, Дружеството спазва правните изисквания като координира и контролира дейностите по осигуряване на законосъобразността на операциите на дружеството;
 • Координира дейностите в областта на ИТ, обща администрация и управление на човешките ресурси;

Основни изисквания

 • Висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или счетоводство;
 • съответстващ професионален опит от поне 5 години – опит и познания, необходими за осигуряване на надеждна финансова информация на висшето ръководство, регулаторните органи и обществеността, чрез изготвяне на отчети, редовни доклади, планове и предвиждания;
 • минимум 3-годишен управленски опит;
 • издържан изпит ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) или друг аналогичен;
 • много добро ниво на компютърна грамотност ( MS Word, Excel), работа със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
 • владеене на писмен и устен английски език;
 • отлични комуникативни умения, организираност, аналитичност, умения за работа в екип
 • Ключови Компетенции:
 • Ориентираност към резултатите: Фокусиран върху работното представяне и постигането на краткосрочни и дългосрочни цели;
 • Гъвкав подход: Адаптивност в съответствие с динамиката на заобикалящата среда;
 • Сътрудничество: Работи в сътрудничество с колегите от различни функционални направления, организационни звена и йерархични нива;
 • Развитие на екипа: Фокусиран върху идентифицирането, оценката и адресирането на отклоненията в работното представяне на екипа;
 • Отлични комуникативни умения