Експерт „Стратегически инвестиции“

Експерт „Стратегически инвестиции“

Публикувана на: 03.01.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Експерт „Стратегически инвестиции“ в отдел „Звено за координация“ .

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

  • Предоставя информационна и логистична подкрепа в сферата на финансовите инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в процеса на тяхното финансиране
  • Подпомага дейностите на звеното, насочени към повишаване на информираността на публичния и частния сектор при идентифицирането, приоритизирането и подготовката на стратегически проекти
  • Осъществява експертна подкрепа за по-добрата информираност и подобряване на достъпа до съответните финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за комбиниране на различни типове финансиране (банково, финансови инструменти, рисково финансиране, насърчаваща подкрепа за стартиращи предприятия и т.н.)

Основни изисквания

  • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси, бизнес администрация или инженерни науки
  • съответстващ професионален опит от поне 3 години в предоставяне на експертиза в сферата на планиране, оценка, управление или консултиране на инвестиционни проекти
  • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България
  • опит в координиране или участие в организиране на информационни събития
  • владеене на писмен и устен английски и български език
  • отлични комуникативни умения
  • познаване на стандартна ИТ техника