Експeрт/СТАРШИ ЕКСПЕРТ „Финансови инструмeнти“

Експeрт/СТАРШИ ЕКСПЕРТ „Финансови инструмeнти“

Ref.No: ExFI Публикувана на: 02.07.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (ФМФИБ) е дружество с основна дейност прилагане на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмен период 2014-2020 г. Продуктите, управлявани от ФМФИБ включват схеми за финансиране със споделяне на риска, портфейлни гаранции, инфраструктурни дългови фондове, инвестиционни фондове за дялово и квази дялово инвестиране.

Звено „Финансови инструменти“ отговаря за структурирането на финансовите инструменти, прилагани от дружеството, както и за избора на финансовите посредници, които ги изпълняват (кредитни и финансови институции, лица управляващи алтернативни инвестиционни фондове и други).

Във връзка с разширение на екипа ни, търсим да назначим:

Експерт/СТАРШИ ЕКСПЕРТ „Финансови инструменти“

Избраният кандидат ще отговаря за прилагането на дългови или дялови финансови инструменти, в зависимост от професионалния му опит

Eксперт/Старши експерт „Финансови инструменти“ работи в тясно взаимодейстивие с ръководителя на звено „Финансови инструменти“, както и със специалисти от звена „Оперативни програми“, „Управление на риска“ и „Правна дейност“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

 • Участва в процеса на структуриране на финансовите инструменти, включително в подготовката на технически спецификации (term sheets), както и работни версии на договори с посредниците и други приложими документи;
 • Взема участие в изготвянето на условията за избор на финансови посредници (в съответствие с чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията и ЗОП);
 • Участва в процеса на подбор на посредниците;
 • Проследява правилното изпълнение на предварителните условия по сключените споразумения и участва в процеса на усвояване на договорените средства след затваряне на трансакцията;
 • Отговаря за цялостното управление на взаимоотношенията с портфейл от избрани финансови посредници и проследява тяхното представяне;
 • Участва в извършването на регулярен мониторинг на финансовата и нефинансова информация, необходима за измерване на напредъка на финансовите инструменти и съответствието им с правната рамка и ефективното им използване;
 • В случай на необходимост, подготвя материали, взема участие и представя дружеството на специализирани форуми и конференции, включително международни;
 • Изгражда и поддържа мрежа от контакти в сферата на финансовите услуги.

Основни изисквания

 • Висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация (или сродна специалност);
 • Професионални сертификати, като например CFA, FRM или ACCA, ще бъдат считани за предимство;
 • Професионален опит в кредитна институция, инвестиционен фонд или консултантска организация (от поне две години за „експерт“ и поне три години за „старши експерт“) в сферата на структуриране, изпълнение и/или администриране на трансакции в поне една от следните области:
 • − гаранционни схеми и схеми за споделяне на риска;
 • − инвестиции в общинска инфраструктура;
 • − специализирано финансиране (например проектно финансиране, синдикирани кредити и други);
 • − дялови и квази-дялови инвестиции в непублични компании, включително мецанин финансиране. Участието в осъществяването на инвестиции в АИФ или привличането на инвестиции в такъв ще се счита за предимство;
 • Ще бъдат разглеждани и подходящи кандидати с опит в управлението и контрола на риска от водещи банкови институции;
 • Познаването на регулаторната рамка, свързана с ЕСИФ ще бъде считано за предимство;
 • Опит в участие в хоризонтални работни групи във връзка с прилагането на проекти, процедури и подобряването на практиката във водеща кредитна институция или инвестиционен фонд ще бъде считано за предимство;
 • Отлично ниво на компютърна грамотност, а именно MS Word, Excel и PowerPoint;
 • Отлично владеене на писмен и устен английски език;
 • Умения за самостоятелна работа, внимание към детайлите и способност за самоорганизация