Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

 • Краен срок 30 Юни

  Ref.No: ExFI

  Експeрт/СТАРШИ ЕКСПЕРТ „Финансови инструмeнти“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (ФМФИБ) е дружество с основна дейност прилагане на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмен период 2014-2020 г. Продуктите, управлявани от ФМФИБ включват схеми за финансиране със споделяне на риска, портфейлни гаранции, инфраструктурни дългови фондове, инвестиционни фондове за дялово и квази дялово инвестиране....

  Публикувана на: 23.05.2018

 • Краен срок 30 Май

  Ref.No: BODD

  Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“....

  Публикувана на: 16.04.2018

 • Краен срок 30 Юни

  Ref.No: ExOP

  Експерт „ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ“ (дългосрочно заместване)

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е дружество с основна дейност - управление на финансовите инструменти по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България през програмен период 2014-2020 г....

  Публикувана на: 23.05.2018